آگاهی دادن از امکانات و ارائه خدمات یک قالیشویی از وظایف ماست