گروه سیووان زیر نظر گروه بزرگ فصل نگارش با مجوز فعالیت 8/5025/3587 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری گروه گیلاروب کار خود را آغاز کرد