سیووان امکانی فراهم آورده است که هم وطنان به راحتی با هر دستگاهی مرکزی که بتواند خدماتشان را به بهترین شکل انجام دهد را بیابند